Obchodná spoločnosť HEATING Solutions s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Júliusa Lőrincza 2136/12, IČO: 46 004 599, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 26810/T vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

I.

Výklad pojmov

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť HEATING Solutions s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Júliusa Lőrincza 2136/12, IČO: 46 004 599, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.

2.     Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci individuálne dojednaných jednotlivých kúpnych zmlúv alebo spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. Pokiaľ kupujúcim je fyzická osoba, ktorá nevystupuje v rámci predmetu svojho podnikania, ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.     Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.noirot.sk . Ide o výrobky na infrakúrenie pomocou infrapanelov, podlahových a povrchových vykurovacích systémov a rôzny doplnkový tovar. Predaj tovaru má charakter zásielkového predaja.

 1. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nie aj montáž tovaru.

 

II.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na maloobchodný styk, v ktorom na jednej strane vystupuje spoločnosť HEATING Solutions s.r.o. ako predávajúci a na druhej strane vystupuje kupujúci, ktorý tovar kupuje pre uspokojenie svojej potreby, v zásade ide o spotrebiteľa.
 3. Pokiaľ uzavretá kúpna zmluva má povahu spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ide o zmluvu uzavretú na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. o zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
 5. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 6. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho a osobný odber tovaru je možný na adrese: HEATING Solutions s.r.o., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: HEATING Solutions s.r.o., Júliusa Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda.
 7. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

III.

Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

1.     Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.noirot.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.noirot.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty. Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.     Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.noirot.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.

3.     Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:

a)    výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby

b)    výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok

c)     potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára

d)    potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára.

4.     Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku“.

5.     Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:

a)    meno a priezvisko kupujúceho

b)    adresa pobytu kupujúceho

c)     telefónny kontakt na kupujúceho

d)    IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom

e)    miesto dodávky tovaru

f)     druh /kód/ tovaru

g)    množstvo tovaru

h)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./

i)     označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.

6.   Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

7.   Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.

8.   Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

9.   Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov.

10.   Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.

11.   Potvrdenie objednávky odoslané elektronickou poštou obsahuje najmä tieto údaje:

a)    meno a priezvisko kupujúceho

b)    adresa pobytu kupujúceho

c)     IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom

d)    miesto dodávky tovaru

e)    druh /kód/ tovaru

f)     množstvo tovaru

g)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./

h)    označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala

i)     konečná cena objednaného tovaru.

12.  Potvrdenie objednávky elektronickou poštou obsahuje aj:

a)    tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu

b)    osobitný formulár – potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu.

13.  Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.

14.  Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov aj ďalšími náležitosťami, a to:

a)    dátum vystavenia potvrdenia

b)    podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.

15.  Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.

16.  V prípade, že k potvrdeniu objednávky nedošlo formou emailovej správy podľa predchádzajúcich odsekov alebo odoslanie emailovej správy potvrdzujúcej objednávku zlyhalo, predávajúci je povinný

a)    tlačenú verziu týchto všeobecných obchodných podmienok

b)    tlačenú verziu potvrdenia poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zaslať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom.

17.  Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

18.  Pokiaľ dôjde k uzavretiu individuálnej kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

IV.

Ceny

 1. Cena uvedená na internetovej stránke www.noirot.sk je záväzná a konečná, s výnimkou individuálne dojednaných kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
 2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH, náklady na prepravu, prípadné clo a pod., ak ďalej nie je stanovené inak. Cena tovaru nezahŕňa montáž tovaru, nakoľko predávajúci takúto službu neposkytuje.
 3. Pri predaji tovaru s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne odsúhlasí kupujúci.
 4. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.

 

V.
Platobné podmienky

 1. Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho. V rámci maloobchodného predaja iný spôsob platby v zásade nie je možný. Pri individuálne dojednaných kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

VI.
Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne. Pokiaľ dodanie tovaru sa uskutoční prepravnou službou /poštou/, predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe /pošte/ nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby /pošty/. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom, prípadne poštou. Pri objednávke tovaru v počte nad 5 kusov prepravu objednaného tovaru spravidla vykoná zástupca predávajúceho, spravidla v lehote do 7 dní od potvrdenia objednávky.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 2. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,

a)    ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň

b)    predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.

 1. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na náklady a na nebezpečenstvo predávajúceho.
 2. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
 4. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 5. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 7. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 8. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
 9. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

VII.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

 

VIII.

Výhrada vlastníctva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

 

IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 1. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho www.noirot.sk
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

X.

Práva zo záruky/reklamácia

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 2 rokov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru nedostatok na tovare, je kupujúci oprávnený tento nedostatok v záručnej dobe reklamovať.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 4. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.
 5. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
 6. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
 7. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.
 8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.
 9. Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách:

a)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 1. Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď vadu na tovare nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

 

XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou, že predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému pod jeho názvom „Účtovníctvo“ a pod jeho názvom „Klienti“, čím sa predávajúci stáva prevádzkovateľom informačného systému.
 2. Predávajúci súčasne oznamuje kupujúcemu, že spracovaním osobných údajov kupujúceho z dôvodu vedenia účtovníctva poveril externého podnikateľa – sprostredkovateľa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým je WCOMP, s.r.o. so sídlom J.Lőrincza, IČO: 36707864, pokiaľ ide o vedenie účtovníctva. Účelom poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov kupujúceho je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa. Sprostredkovateľovi budú poskytnuté osobné údaje kupujúceho ako meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.
 3. Predávajúci súčasne poukazuje na práva kupujúceho podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä však na tieto práva kupujúceho ako dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu

d)    spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému týmto podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje kupujúcemu obmedzenie jeho práv podľa § 28 ods. 1) písm. e) a písm. f) uvedeného zákona o ochrane osobných údajov, tj. práva na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a práva na likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, nakoľko z osobitných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva ako aj reklamačné konanie vyplýva osobitná lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorá je dlhšia ako lehota, na ktorú bol súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho udelený.
 2. Kupujúci ako dotknutá osoba akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok a podaním objednávky udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel:

·      splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán, vrát. uplatnenia ich zákonných práv (napr. zaplatenie dohodnutej odplaty, uplatnenie zodpovednosti za vady a pod)

·      vedenia agendy účtovníctva predávajúceho.

 1. Za tým účelom kupujúci poskytne predávajúcemu tieto osobné údaje:

·      meno, priezvisko

·      adresa trvalého pobytu

·      telefónne číslo/emailová adresa

·      číslo dokladu totožnosti.

 1. S výhradou upozornenia na obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho na čas splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán.
 2. Kupujúci výslovne udeľuje súhlas na kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie svojich osobných údajov na nosič informácií.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie súd.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.06.2015.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI

podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

hlavné vlastnosti tovaru predaj tovaru zo sortimentu predávajúceho –  výrobky na infrakúrenie pomocou infrapanelov, podlahových a povrchových vykurovacích systémov a rôzny doplnkový tovar 

 

obchodné meno a sídlo podnikateľa, jeho kontaktné údaje HEATING Solutions s.r.o.929 01 Dunajská Streda, Júliusa  Lőrincza 2136/12

IČO: 46 004 599

telefónne číslo: 0315505551

fax: 0315505552

email: info@noirot.sk

adresa podnikateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet HEATING Solutions s.r.o.Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda
celková kúpna cena za tovar, vrát. DPH, alebo ak cenu nemožno vopred určiť, spôsob, akým sa vypočíta podľa všeobecných obchodných podmienok – cena v čase účinnej úplnej objednávky 
platobné podmienky platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho
lehota, do ktorej sa podnikateľ zaväzuje dodať tovar  najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky
informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľa
 • spotrebiteľ má právo podať v písomnej forme na adrese podnikateľa reklamáciu, v reklamácii sa uvádzajú konkrétne okolnosti vo vadnosti tovaru, tj. ako sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje; reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia podnikateľ a v rovnakej lehote vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. sťažnosti spotrebiteľa

 

informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; podnikateľ zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy viď samostatný dokument – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Informácia:

ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

 

 

informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1.  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3.  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4.  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
poučenie o zodpovednosti podnikateľa za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka  Zodpovednosť za vady  

§ 499

 

Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

 

§ 500

(1) Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

 

(2) Za dlhy viaznuce na veci je zodpovedný scudziteľ.

 

§ 501

 

Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.

 

§ 502

 

(1) Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie scudziteľa môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení.

 

(2) Účastníci môžu tiež dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo zodpovednosť podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá povinná osoba oprávnenej osobe písomné potvrdenie (záručný list).

 

(3) Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

§ 503

 

Ak chce nadobúdateľ uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, pretože si tretie osoby robia nárok na vec, musí to bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu predchodcovi. Ak tak neurobí, nestratí síce svoj nárok zo zodpovednosti za vady, ale jeho predchodca môže proti nemu uplatniť všetky námietky, ktoré neboli uplatnené proti tretej osobe.

 

§ 504

 

Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

 

§ 505

 

Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

 

§ 506

 

(1) Len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady.

 

(2) Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze, môže ju nadobúdateľ po upozornení scudziteľa bez meškania predať.

 

§ 507

 

(1) Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

 

(2) Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady môžu byť pri jednotlivých záväzkoch upravené zákonom alebo dohodnuté účastníkmi inak.

 

 

§ 508

 

(1) Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe ( § 101), ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa.

 

(2) Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.

 

§ 509

 

(1) Oprávnený má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u povinného najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

 

(2) Oprávnený má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.

 

(3) Na plynutie premlčacej doby určenej na uplatnenie práv na súde sa primerane použije § 508.

 

§ 510

 

Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.

 

 

 

§ 596

 

Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

 

§ 597

 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

 

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 

§ 598

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

§ 599

 

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

 

§ 600

 

Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

 

 

informácia o dĺžke trvania zmluvy ide o zmluvu jednorazovú 
informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok na žiadosť podnikateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť preddavok na cenu tovaru 

 

 

 

spotrebiteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou jeho objednávky je povinnosť zaplatiť cenu

informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné riešiť spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor„) subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia

 

alternatívnym riešením sporu nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany obrátiť sa na súd a absolvovanie alternatívneho riešenia sporov nie je predpokladom možnosti obrátiť sa na súd

 

kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva

 

kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku  odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania

 

návrh musí obsahovať

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona

k návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu

 

návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice

 

alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov

 

alternatívne riešenie sporu sa končí dňom

 1. uzavretia dohody podľa § 17 zákona
 2. vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákona
 3. odloženia návrhu podľa § 19 zákona
 4. úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou
 5. zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou
 6. vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu

 

 

platforma riešenia sporov online (RSO):

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese

HEATING Solutions s.r.o.

Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda

fax: 0315505552

email: info@noirot.sk

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Náklady na vrátenie tovaru znášame my.

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY